1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Agregační funkce

Agregační funkce

Avg(Value) vyhodnotí průměr hodnot v kolekci: [Products].Avg([UnitPrice])

Count() vrátí počet objektů v kolekci: [Products].Count()

Exists() určuje, zda objekt existuje v kolekci: [Categories][[CategoryID] == 7].Exists()

Max(Value) vrátí maximální hodnotu výrazu v kolekci: Products].Max([UnitPrice])

Min(Value) vrátí minimální hodnotu výrazu v kolekci: [Products].Min([UnitPrice])

Single() vrátí objekt, pokud je jediným prvkem v kolekci: [Accounts].Single()is not null

Single(Expression) výraz můžete předat jako parametr:[Kolekce][Podmínka]. Tato funkce vrátí výraz, pokud kolekce obsahuje pouze jeden objekt, který splňuje zadanou podmínku (volitelné): [Collection].Single([Property1])– vrátí hodnotu vlastnosti nalezeného objektu.

Sum(Value) vrátí sumu hodnot: [Products].Sum([UnitsInStock])