1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Řetězcové funkce

Řetězcové funkce

ASCII(řetězec)

Vrátí hodnotu kódu ASCII znaku zcela vlevo ve znakovém výrazu. Ascii(‚a‘)

Char(číslo)

Převede celočíselnou ASCII Code na znak. Char(65) + Char(51)

CharIndex(Řetězec1; Řetězec2)

Vrátí počáteční pozici Řetězec1 v rámci Řetězec2, počínaje pozicí nula znaků do konce řetězce. CharIndex(‚e‘, ‚devexpress‘)

CharIndex(Řetězec1, Řetězec2; StartLocation)

Vrátí počáteční pozici Řetězec1 v rámci Řetězec2, počínaje pozicí znaku StartLocation až po konec řetězce. CharIndex(‚e‘, ‚devexpress‘, 2)

Concat(Řetězec1;… , ŘetězecN)

Vrátí hodnotu řetězce, která obsahuje zřetězení aktuálního řetězce s dalšími řetězci. Concat(‚A‘, ‚)‘, [ProductName])

Contains (řetězec1, podřetězec1)

Vrátí hodnotu true, pokud se řetězec SubString1 vyskytuje v rámci řetězce String1; jinak je vrácena hodnota False. Contains([ProductName], ‚dairy‘)

EndsWith(řetězec1, podřetězec1)

Vrátí hodnotu true, pokud se konec řetězec1 shoduje s parametrem SubString1; jinak je vrácena hodnota False. EndsWith([Description], ‚The end.‘)

Insert(Řetězec1, StartPozice, Řetězec2) 

Vloží String2 do String1 v pozici určené Start Positon. Insert([Name], 0, ‚ABC-‚)

Len(Hodnota)

Vrátí celé číslo, které obsahuje počet znaků v řetězci nebo nominální počet bajtů potřebných k uložení proměnné. Len([Description])

Lower(String)

Vrátí hodnotu Řetězec malými písmeny. Lower([ProductName])

PadLeft(řetězec, délka)

Zarovná znaky definovaného řetězce doleva a vyplní jeho levou stranu znaky prázdných znaků až do zadané celkové délky. PadLeft([Name], 30)

PadLeft(řetězec, délka, znak)

Zarovná znaky definovaného řetězce doleva a vyplní jeho levou stranu určeným znakem až do zadané celkové délky. PadLeft([Name], 30, ‚<‘)

PadRight(řetězec, délka) 

Zarovná znaky definovaného řetězce doprava, vyplní jeho levou stranu znaky prázdného prostoru až do zadané celkové délky. PadRight([Name], 30)

PadRight(řetězec, délka, znak)

Zarovná znaky definovaného řetězce doprava, vyplní jeho levou stranu zadaným znakem až do zadané celkové délky. PadRight([Name], 30, ‚>‘)

Remove(String, Start Position)

Odstraní všechny znaky z této instance počínaje určeným umístěním. Remove([Name], 3)

Remove(String, StartPosition, Length)

Odstraní zadaný počet znaků z této instance počínaje zadanou pozicí. Remove([Name], 0, 3)

Replace(řetězec1, podřetězec2, řetězec3)

Vrátí kopii Řetězec1, ve kterém SubString2 byl nahrazen String3. Replace([Name], ‚The ‚, “)

Reverse(String)

Obrátí pořadí prvků v rámci String. Reverse([Name])

StartsWith(řetězec1, podřetězec1) 

Vrátí hodnotu true, pokud se začátek řetězec1 shoduje s řetězcem SubString1; jinak False. StartsWith([Title], ‚The best‘)

Substring(String, StartPosition, Length)

Načte podřetězec z String. Podřetězec začíná na StartPosition a má zadanou délku. Substring([Description], 2, 3)

Substring(String, Start Position)

Načte podřetězec z String. Podřetězec začíná na StartPosition. Substring([Description], 2)

ToStr(Hodnota)

Vrátí řetězcovou reprezentaci objektu. ToStr([ID])

Trim(String)

Odstraní všechny úvodní a koncové znaky SPACE z String. Trim([ProductName])

Upper(řetězec)Vrátí hodnotu Řetězec velkými písmeny. Upper([ProductName])