1. Domů
  2. Dokumentace
  3. IS Datainfo
  4. Funkce
  5. Matematické funkce

Matematické funkce

Abs(hodnota)

Vrátí absolutní kladnou hodnotu daného číselného výrazu. Abs(1 – [Discount])

Acos(hodnota)

Vrátí arckosinus čísla (úhel v radiánech). Acos([Value])

ASIN(Hodnota)

Vrátí arcsine čísla (úhel v radiánech, jehož sinus je daný výraz float). Asin([Value])

Atn(Hodnota)

Vrátí arctangens čísla (úhel v radiánech, jehož tečnou je daný plovoucí výraz).

Atn([Value])

Atn2(hodnota1; hodnota2)

Vrátí úhel, jehož tečna je podíl dvou zadaných čísel v radiánech. Atn2([Value1], [Value2])

BigMul(hodnota1; hodnota2)

Vrátí Int64 obsahující úplný součin dvou zadaných 32bitových čísel. BigMul([Amount], [Quantity])

Strop(hodnota)

Vrátí nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno číselnému výrazu. Ceiling([Value])

Cos(hodnota)

Vrátí kosinus úhlu v radiánech. Cos([Value])

Cosh(hodnota)

Vrátí hyperbolický kosinus úhlu v radiánech. Cosh([Value])

Exp(hodnota)

Vrátí exponenciální hodnotu plovoucího výrazu. Exp([Value])

Podlaha(hodnota)

Vrátí největší celé číslo menší nebo rovno číselnému výrazu.

Floor([Value])

Log(hodnota)

Vrátí logaritmus zadaného čísla. Log([Value])

Log(hodnota, základ)

Vrátí logaritmus o základu E zadaného čísla v zadaném základu. Log([Value], 2)

Log10(hodnota)

Vrátí logaritmus o základu 10 zadaného čísla. Log10([Value])

Max(hodnota1; hodnota2)

Vrátí maximální hodnotu ze zadaných hodnot. Max([Value1], [Value2])

Min(Hodnota1; Hodnota2)

Vrátí minimální hodnotu ze zadaných hodnot. Min([Value1], [Value2])

Power (hodnota, výkon)

Vrátí zadané číslo umocněné na zadanou mocninu.  Power([Value], 3)

Rnd()

Vrátí náhodné číslo, které je menší než 1, ale větší než nebo rovno nule. Rnd()*100

Round(hodnota)

Zaokrouhlí zaokrouhlí zadanou hodnotu na nejbližší celé číslo. Round([Value])

Round(hodnota, přesnost)

Zaokrouhlí zadanou hodnotu na nejbližší celé číslo nebo na zadaný počet desetinných míst. Round([Value], 2)

Sign(hodnota)

Vrátí kladné (+1), nulové (0) nebo záporné (-1) znaménko daného výrazu.  Sign([Value])

Sin(hodnota)

Vrátí sinus úhlu definovaného v radiánech. Sin([Value])

Sinh(Hodnota)

Vrátí hyperbolický sinus úhlu definovaného v radiánech. Sinh([Value])

Sqr(Hodnota)

Vrátí druhou odmocninu z daného čísla. Sqr([Value])

Tan(hodnota) 

Vrátí tečnu úhlu definovaného v radiánech. Tan([Value])

Tanh(Hodnota)

Vrátí hyperbolický tangens úhlu definovaného v radiánech. Tanh([Value])

ToDecimal(Hodnota) 

Převede hodnotu na ekvivalentní desetinné číslo. ToDecimal([Value])

ToDouble(Hodnota)

Převede hodnotu na ekvivalentní 64bitové číslo s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou. ToDouble([Value])

ToFloat(hodnota)

Převede hodnotu na ekvivalentní 32bitové číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností. ToFloat([Value])

ToInt(hodnota)

Převede hodnotu na ekvivalentní 32bitové celé číslo se znaménkem. ToInt([Value])

ToLong(hodnota)

Převede hodnotu na ekvivalentní 64bitové celé číslo se znaménkem. ToLong([Value])