• Účetní aktuality

  Jak účtovat o zásobách?

  Zásoby představují nejvýznamnější složku oběžného majetku. V účtové osnově zásoby vystupují jako aktivum a pokrývají celou účtovou třídu jedna. Jak na správné účtování zásob, vám poradíme v následujícím článku.


   Pojďme si představit základní postupy účtování o zásobách, které ve většině výrobních a obchodních podnicích představují nejvýznamnější složku oběžného majetku. Při účtování zásob v souladu s účetními předpisy je klíčové zásoby správně rozčlenit a ocenit, a to jak při pořízení, tak i při jejich vyskladnění.

  V účtové osnově zásoby vystupují jako aktivum a pokrývají celou účtovou třídu jedna, přičemž se v účetnictví člení na položky typu materiálzásoby vlastní činnosti a zboží. V uvedené účtové třídě jedna se dále také účtuje o poskytnutých zálohách na zásoby a o opravných položkách k zásobám.

  Zásoby a jejich členění

  Správné rozčlenění zásob je základem ke správnému účtování o nich v souladu s našimi účetními předpisy, proto si v následujícím textu jednotlivé druhy zásob podrobněji určíme.

  Materiál – účtová skupina 11

  Jedná se o nakoupené zásoby určené pro výrobu nebo spotřebu, v této skupině účtujeme o:

  • pořízení materiálu (účet 111),
  • materiálu na skladě (účet 112) a
  • materiálu na cestě (účet 119).

  Zásoby vlastní činnosti – účtová skupina 12

  Zásoby vlastní činnosti zahrnují produkty vlastního výrobního procesu. V této skupině účtujeme o:

  • nedokončené výrobě (účet 121), která představuje fázi mezi materiálem a výrobkem v určitý okamžik, jedná se o nedokončený či rozpracovaný budoucí polotovar či výrobek,
  • polotovarech vlastní výroby (účet 122), které představují fázi před výrobkem stejně jako nedokončená výroba, ale tento polotovar již lze prodávat,
  • výrobcích (účet 123), což je konečná fáze výroby určená k prodeji a
  • mladých a ostatní zvířatech a jejich skupinách (účet 124).

  Zboží – účtová skupina 13

  Zboží představuje nakoupené zásoby pro další prodej, v této skupině účtujeme o:

  • pořízení zboží (účet 131),
  • zboží na skladě a prodejnách (účet 132),
  • zboží na cestě (účet 139).

  Charakteristickým znakem zboží je, že zůstává po celou dobu od pořízení po prodej v nezměněném stavu. To znamená, že na něm neprovádíme žádné úpravy.

  Ocenění zásob

  Ocenění zásob je dalším důležitým bodem vedoucím k správnému zaúčtování zásob, přičemž si ocenění můžeme rozdělit na dva základní kroky.

  1. Ocenění při pořízení zásob

  Při pořízení zásob je oceňujeme:

  • pořizovací cenou – oceňujeme nakupované zásoby (materiál, zboží),
  • vlastními náklady – oceňujeme zásoby, které jsou výsledkem vlastní činnosti (polotovary, nedokončená výroba a výrobky),
  • reprodukční cenou – oceňují se jí vkládané, nalezené a darované zásoby. Reprodukční cena je cena, za kterou bychom danou zásobu koupili v čase, ve kterém jsme ji získali.

  Součástí ocenění zásob pořizovací cenou při jejich pořízení jsou i vedlejší pořizovací nákladyv podobě dopravného, pojištění nebo cla apod. Obecně jsou to náklady na pořízení, které by nevznikly, pokud bychom daný materiál nebo zboží nenakoupili. Vedlejšími pořizovacím náklady však nikdy nejsou úroky z úvěru na pořízení materiálu nebo zboží.

  2. Ocenění při vyskladnění zásob

  Při vyskladnění zásob se v českém účetnictví používají dvě základní metody:

  • metoda FIFO (First In First Out), kdy jsou zásoby při vyskladnění oceněny pořizovací cenou podle nejstarší zásoby na skladě

  Příklad: Společnost Truhlářství s.r.o. nakupuje pro svou výrobu dřevěné hranoly. V květnu 2022 nakoupila 100 hranolů za 260 Kč/ks, v srpnu 2022 však dodavatel zdražil a bylo nakoupeno 150 stejných hranolů za 340 Kč/ks, přičemž na skladě měla společnost ještě 50 stejných hranolů za původní cenu 260 Kč/ks.

  Účetní metoda FIFO předpokládá, že truhlář při výrobě použije prvně dříve nakoupené hranoly za 260 Kč. A až mu dojdou, tak bude zpracovávat hranoly za 340 Kč/ks. V praxi však truhlář bude mít všechny stejné hranoly na jednom místě a při výrobě použije jakýkoliv z nich. Při účtování se však jakousi fikcí považuje za zpracovaný nejstarší hranol a při vyskladnění se ještě 50× použije cena 260 Kč.

  • metoda průměrných cen

  Principem metody průměrných cen je, že vyskladněná zásoba je oceněna průměrnou cenou těchto zásob na skladě. Použít lze buď proměnlivou průměrnou cenu, která je počítána po každém pohybu na skladě, nebo periodickou průměrnou cenu, která je počítána vždy pro stanovené období (týden, měsíc, …).

  Příklad: Vrátíme se k předchozímu příkladu, tentokrát společnost Truhlářství s.r.o. používá metodu průměrných cen, konkrétně používá proměnlivou průměrnou cenu. K 31. 8. 2022 bylo na skladě společnosti 50 hranolů v pořizovací ceně 260 Kč/ks a 150 stejných hranolů v ceně 340 Kč/ks.

  Stanovení proměnlivé průměrné ceny: [(50 × 260 Kč) + (150 × 340 Kč)] / 200 = 320 Kč/ks

  Truhlářství až do dalšího nákupu stejných hranolů bude vyskladňovat v ceně 320 Kč/ks. Pokud by společnost nakupovala zásoby častěji (třeba každý den), pak by zřejmě bylo jednodušší použít periodickou průměrnou cenu. To znamená nikoliv při každém nákupu, ale přepočítání průměrné ceny by se provedlo například jednou denně, týdně či měsíčně.

  Účtování zásob

  Samotné zaúčtování zásob při pořízení a úbytku se provádí buď způsobem A, nebo způsobem B, podle toho, jaký způsob účtování si účetní jednotka sama zvolí. Jedna účetní jednotka dokonce může účtovat různá místa uskladnění oběma způsoby. Na jednom místě uskladnění však může být účtováno pouze jedním způsobem.

  Způsob účtování zásob A

  Nákupy a spotřeby zásob jsou evidovány na majetkových účtech 111, 112, 131, 132. Účty 111 – Pořízení zboží a 131 – Pořízení materiálu jsou používány z důvodu zjištění pořizovací ceny nakoupených zásob včetně vedlejších pořizovacích nákladů spojených s pořízením. Důležité je, aby tyto účty byly na konci účetního období vynulovány.

  Příklad:

  TextČástkaZaúčtování
  Faktura za nákup zboží750 000 KčMD 131
  DPH157 500 KčMD 343
  Celkem907 000 KčD 321
  Náklady na vlastní dopravu zboží75 000 KčMD 131/D 586
  Pojištění zboží15 000 KčMD 131/D 321
  Naskladnění zboží840 000 KčMD 132/D 131
  Prodej 1/3 zboží přes pokladnu400 000 Kč D 604
  DPH84 000 KčD 343
  Celkem484 000 KčMD 211
  Vyskladnění 1/3 zboží280 000 KčMD 504/D 132
  Dodané zboží, které nebylo ke konci
  účetního období vyfakturované
  100 000 KčMD 132/D 389
  Úroky z úvěru na nákup zboží11 000 KčMD 562/D 231
  Manko zjištěné při inventarizaci8 000 KčMD 549/D 132
  Opravná položka na neprodejné zboží60 000 KčMD 559.A/D 196

  Způsob účtování zásob B

  Veškeré nákupy se u pořízení zásob účtovaných způsobem B účtují přímo do spotřeby na účty 501 a 504. Na majetkové účty se účtuje až na konci účetního období podle stavu zásob dle operativní skladové evidence společnosti.

  Příklad:

  TextČástkaZaúčtování
  Faktura za nákup zboží750 000 KčMD 504
  DPH157 500 KčMD 343
  Celkem907 000 KčD 321
  Náklady na vlastní dopravu zboží75 000 KčMD 504.A/D 582
  Pojištění zboží15 000 KčMD 504.A/D 321
  Naskladnění zboží840 000 Kčneprovádí se
  Prodej 1/3 zboží přes pokladnu400 000 KčD 604
  DPH84 000 KčD 343
  Celkem484 000 KčMD 211
  Vyskladnění 1/3 zboží280 000 Kčneprovádí se
  Dodané zboží, které nebylo ke konci
  účetního období vyfakturované
  100 000 KčMD 504/D 389
  Úroky z úvěru na nákup zboží11 000 KčMD 562/D 231
  Převod počátečního stavu200 000 KčMD 504/D 132
  Zaúčtování skladu dle operativní
  evidence
  688 000 KčMD 132/D 504
  Manko zjištěné při inventarizaci8 000 KčMD 549/D 132
  Opravná položka na neprodejné zboží60 000 Kč MD 559.A/D 196

  Použité účty:
  131 – Pořízení zboží
  132 – Zboží na skladě a v prodejnách
  343 – Daň z přidané hodnoty
  321 – Závazky z obchodních vztahů
  586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
  604 – Tržby za zboží
  211 – Peněžní prostředky v pokladně
  504 – Prodané zboží
  389 – Dohadné účty pasivní
  562 – Úroky
  549 – Manka a škody
  559 – Tvorba a zúčtování opravných položek
  196 – Opravná položka ke zboží

  Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/jak-uctovat-o-zasobach/

  Co nového v daních a účetnictví v listopadu 2022? 

  Sněmovna schválila daňový balíček. Je v něm především zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč a zavedení tří pásem paušální daně.

  Další Češi nemusí podávat přiznání. Nově nebudou muset podávat přiznání lidé s ročními příjmy do 50 tisíc Kč (aktuálně je to 15 tisíc Kč).

  Nový limit také pro zaměstnance. Přiznání nebudou muset podávat, pokud si mimo zaměstnání vydělají do 20 tisíc Kč. Pozor, za rok 2022 je to stále 6 tisíc Kč.

  Zvýšení limitu pro příležitostné příjmy neprošlo. Dál platí 30 tisíc Kč.

  Balíček novel obsahuje také daň z neočekávaných zisků. Zatím je otázka, jestli projde.

  Změny čeká i kontrolní hlášení. Pokud vás například úřad vyzve k odstranění pochybností, máte na reakci 17 dní od dodání do datovky.

  Mimořádné odpisy pokračují. Daňový balíček je prodlužuje na majetek pořízený v letech 2022 a 2023.

  Datovky povinně pro všechny se ruší. Dál platí, že stát datové schránky automaticky zřídí všem podnikatelům včetně živnostníků. Nepodnikatelů se ale nakonec změna netýká.

  Kdy budou mít datovky podnikatelé? Stát vám je automaticky zřídí mezi lednem a březnem 2023. Přihlašovací údaje vám přijdou poštou.

  Pozor na nové formuláře. Změnil se například formulář pro přiznání k silniční dani, k dani z příjmů fyzických osob nebo k dani z příjmů právnických osob.

  Finančák si posvítí na nezdaněné příjmy. Od příštího roku mu budou muset digitální platformy hlásit informace o prodejích, číslech bankovních účtů a výši příjmů svých uživatelů.

  Stát bude evidovat slevy na pojistném. Zaměstnavatelé budou od příštího roku platit méně na sociálním u zkrácených úvazků. Slevu může na daného zaměstnance uplatnit jen jeden zaměstnavatel, proto vznikne evidence uplatnění slev.

  Pracujete při důchodu? Nově se vám nebude zvyšovat důchod. Místo toho dostanete slevu na sociálním. Toto navrhuje ministerstvo práce a soc. věcí.

  Prezident podepsal zastropování cen energií. Bude platit od ledna pro domácnosti i firmy.

  Můžete být jednatelem? Ministerstvo spravedlnosti navrhuje upravit požadavky bezúhonnosti pro jednatele a členy představenstev. Také chce zřídit evidenci lidí, kteří jimi být nesmí.

  Založte si firmu online. Nově půjde založit s. r. o. zcela elektronicky. Vzniknou oficiální vzorové společenské smlouvy. Novelu schválila Poslanecká sněmovna.

  Online vložíte i údaje do obchodního rejstříku a dokumenty do sbírky listin.
  Nezapomeňte! Do 30. listopadu zaplaťte 2. splátku daně z nemovitostí. Toto se týká poplatníků s daní vyšší než 5000 Kč.Do 15. prosince zaplaťte čtvrtletní nebo pololetní zálohu na daň z příjmů.

  Zdroj: UOL

  Účet 513 – Náklady na reprezentaci

  V následujícím článku si podrobně představíme účet 513 – Náklady na reprezentaci. Které účetní operace jsou s tímto účtem nejčastěji spojeny? Jak s ním souvisí dary? A je účet vždy daňově neuznatelný?


   Náklady na reprezentaci jsou upraveny § 24 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Jsou zde uvedeny náklady daňově neuznatelné, a tedy neovlivňující základ daně z příjmů. Mezi tyto náklady patří právě i náklady na reprezentaci účtované na nákladovém účtu 513. Patří sem zejména:

  • občerstvení,
  • pohoštění,
  • dary (za určitých podmínek – viz níže),
  • vlastní výkony použité pro účely reprezentace.

  O všech těchto nákladech účtujeme na účtu 513 – Náklady na reprezentaci. Účet 513 zmiňuje Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy v části 3.1. a 3.3. Náklady vynaložené na reprezentaci musíme vždy vyloučit ze základu daně z důvodu jejich daňové neúčinnosti, jak ukazuje příklad na konci článku. Připomeňme také, že zde nevzniká nárok na odpočet DPH.

  Příkladem účetních operací spojených s účtem 513 jsou např. tyto:
  1) Faktura za pohoštění obchodních partnerů hrazená z BÚ: 513/321

  2) Účtenka z restaurace – pohoštění obchodních partnerů hrazené v hotovosti: 513/211

  3) Užití materiálu či zboží k reprezentaci:
      a) při účtování způsobem A: 513/112, 132
      b) při účtování způsobem B: 513/501, 504
      c) odvod DPH, pokud došlo při nákupu k odpočtu DPH: 513/343

  4) Užití vlastních výrobků k reprezentaci: 513/123

  5) Odvod DPH: 513/343

  Související náklady – v čem se nejčastěji chybuje

  Existují i náklady související s reprezentací firmy a jsou přitom daňově uznatelné. Jde například o pronájem prostor, kde se koná pohoštění pro obchodní partnery, jakožto i náklady na dopravu zaměstnanců na tyto typy akcí, nebo reklamní předměty (propagační letáky, katalogy apod.).

  V praxi mnohdy dochází k záměně pojmů. Je důležité neplést si reprezentaci, sponzoring a reklamu. Reprezentací se pro účely tohoto článku rozumí podle zákona o daních z příjmů výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, které jsou daňově neuznatelné. O sponzoringu hovoříme v případě, kdy jde o podporu osoby či organizace formou finančního nebo materiálního daru. Reklamou se pak rozumí oznámení, předvedení nebo jiná prezentace šířená komunikačními médii, přičemž cílem je podpora podnikatelské činnosti, propagace ochranné známky apod.

  Na účtu 513 neúčtujeme o drobných reklamních předmětech, které lze podle § 25 ZDP uplatnit jako daňově účinné náklady. Dále na účtu 513 neúčtujeme o bezúplatně předávaných vzorcích výrobků či zboží, ty patří na účet 504. Nepatří sem ani předměty předané jakožto věcné ceny do soutěží nebo reklamního slosování.

  Vraťme se ještě k darům. Je třeba připomenout, co je a co není dar (z účetního a daňového pohledu). Darem není reklamní nebo propagační předmět, který splňuje některé nebo všechny následující znaky:

  • je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu,
  • je opatřen názvem propagovaného zboží či služby,
  • jeho hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč,
  • není předmětem spotřební daně (s výjimku tichého vína).

  Tyto předměty účtujeme na 501 – Spotřeba materiálu a půjde o daňově uznatelné náklady.

  Vliv účtu 513 na výsledek hospodaření

  Ukažme si nyní na praktickém příkladu, jak se účtování na účtu 513 projeví v konečném výsledku hospodaření a jaký bude mít vliv na konečnou výši daně z příjmů.

  Společnost Ludvík s.r.o. vykázala ve výsledovce k 31. 12. 2021 tyto náklady a výnosy.

  ÚčetČástka
  501 – Spotřeba materiálu350 000 Kč
  502 – Spotřeba energie460 000 Kč
  513 – Náklady na reprezentaci130 000 Kč
  518 – Ostatní služby260 000 Kč
  NÁKLADY CELKEM: 1 200 000 Kč
  ÚčetČástka
  602 – Tržby z prodeje služeb1 350 000 Kč
  648 – Ostatní provozní výnosy10 000 Kč
  VÝNOSY CELKEM: 1 360 000 Kč

  Přiznání k dani z příjmů právnických osob bude vypadat následovně:

  • ř. 10 Výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2021: 160 000 Kč
  • ř. 40 Výdaje/náklady neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10 (viz vyplněná příloha A – účet 513): 130 000 Kč
  • ř. 70 Mezisoučet: 130 000 Kč
  • ř. 200 Základ daně před úpravou: 290 000 Kč
  • ř. 220 Základ daně po úpravě: 290 000 Kč
  • ř. 250 Základ daně po úpravě: 290 000 Kč
  • ř. 270 Základ daně po úpravě zaokrouhlený: 290 000 Kč
  • ř. 290 Daň => (ř. 270 × 19 %) = 55 100 Kč
  • ř. 310, 330, 340, 36055 100 Kč

  Výsledná daň tedy činí 55 100 Kč. Oproti tomu, kdyby byl účet 513 daňově uznatelným nákladem, činil by základ daně 160 000 Kč a z toho by vyšla výsledná daň ve výši 30 400 Kč.

  Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ucet-513-–-naklady-na-reprezentaci/

  Mimořádné daňové odpisy v letech 2022 a 2023

  Úleva v oblasti daňových odpisů bude nejspíše pokračovat i v roce 2022 a 2023. Samotná novela zákona, která na mimořádné odpisy reaguje, je vcelku nenápadná. Jde prakticky jen o změnu roku v § 30a, ve kterém jsou tyto odpisy stanoveny.


  Úleva podnikatelům v oblasti daňových odpisů bude s největší pravděpodobností pokračovat i v roce 2022 a 2023. Předpokladem pro to je skutečnost, aby zákonodárci stihli projednat novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí sněmovního tisku č. 254 a aktuálně je zařazena do druhého čtení v Poslanecké sněmovně.

  Samotná novela zákona, která na mimořádné odpisy reaguje, je vcelku nenápadná. Jde v podstatě jen o změnu roku v § 30a, ve kterém jsou tyto odpisy stanoveny. Místo roku 2021 se po novele objeví v zákoně rok 2023. Žádné jiné změny v tomto paragrafu nejsou navrhovány, proto si můžeme v tomto článku připomenout podmínky, které platily pro roky 2020 a 2021, a budou tedy v případě přijetí zákona platit i pro roky 2022 a 2023.

  Připomínám, že se jedná jen o kategorii daňových odpisů. Novela zákona nemá vliv na účetní odpisy, které si stanovuje účetní jednotka sama.

  Mimořádné odpisy umožňují mnohem rychleji odepsat majetek zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny, než je tomu v případě „běžných“ daňových odpisů. Podmínkou je, že se jedná o majetek nový, resp. že poplatník je prvním odpisovatelem. To je důležité např. u předváděcích aut, které po určitou dobu mohou být v majetku autosalonu, aniž by ho tento poplatník odepisoval, a následně se převedou na nového majitele.

  Byť by tento poplatník byl až druhým vlastníkem zapsaným v technickém průkazu, mohl by být prvním odpisovatelem, což by mu umožnilo mimořádné odpisy využít. Záležet však bude na konkrétní situaci každého jednotlivého majetku a v případě pochybností je vhodné si zajistit potvrzení od prodávajícího, zda daný majetek odpisoval.

  Na rozdíl od rovnoměrných či zrychlených odpisů, které jsou běžně používány pro daňové odpisy, se mimořádné odpisy stanoví s přesností na měsícenelze je přerušit a odpisy musí být zahájeny v měsíci následujícím po dni, kdy byly splněny podmínky pro odpisování. Čím blíže konci zdaňovacího období bude majetek pořízen, tím méně budou moci být uplatněny mimořádné odpisy v tomto zdaňovacím období.

  U běžných odpisů tuto skutečnost řešit nemusíme, protože jsou stanoveny na roční bázi, a tudíž stačí poslední den zdaňovacího období, kdy bude mít poplatník splněny podmínky pro odpisování, a může uplatnit celoroční odpis.

  Výhoda mimořádných odpisů však spočívá ve výrazném snížení celkové doby odpisování. Zatímco běžné daňové odpisy se u majetku zařazeného do 1. odpisové skupiny odepisují tři roky, u mimořádných odpisů odepíšeme takový majetek během 12 měsíců. U majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny je standardní doba odpisu 5 let stanovena na 24 měsíců. Proto je důležité o mimořádných odpisech uvažovat nejen v kontextu prvního roku pořízení majetku, kdy výše těchto odpisů může být nižší než u běžných odpisů.

  Dále není možné v prvním roce pořízení majetku nezahájit mimořádné odpisy, což běžné odpisy také umožňují. Rozhodnutí o mimořádných odpisech musí padnout ve zdaňovacím období při pořízení majetku, resp. tehdy, kdy jsou splněny podmínky pro odpisování. Pokud by poplatník v prvním roce nechtěl žádné daňové odpisy použít, bude pak již nadále pracovat výhradně s běžnými rovnoměrnými či zrychlenými odpisy v rámci běžných dob odpisování.

  Poplatníci někdy využívají přerušení doby odpisování, kdy v daném zdaňovacím období neuplatní žádné daňové odpisy (např. proto, že nechtějí, aby firma skončila v daňové ztrátě, která prodlužuje lhůtu pro případné vyměření daně). Částka odpisů tak nepropadne, jen se posune celková doba, za kterou je majetek odepsán, pokud se jedno nebo více období přeruší. Tento postup však u mimořádných odpisů není možný; zákon stanoví, že se majetek v takovém případě odepisuje bez přerušení do 100 % vstupní ceny za odpovídající počet měsíců.

  Majetek v 1. odpisové skupině bude v rámci mimořádných odpisů odepsán rovnoměrně po dobu 12 měsíců. Pořizovací cena se tedy vydělí na 12 měsíců, přičemž měsíční odpis se zaokrouhlí na koruny nahoru. U majetku v 2. odpisové skupině je nutné nejprve vstupní cenu rozdělit na 60 %, které se odepíšou v prvních 12 měsících; zbývajících 40 % vstupní ceny připadne na druhých 12 měsíců.

  U běžných daňových odpisů jsme také zvyklí, že technické zhodnocení zvyšuje cenu pro odpisování, kdy se tedy toto zhodnocení v podstatě stane součástí jedné odpisové karty. U mimořádného odpisování však technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu majetku, ale zařadí se do odpisové skupiny odpovídající onomu majetku a odpisuje se jako hmotný majetek podle standardních pravidel.

  Příklad

  Následující příklad uvádí rozdíly ve výpočtu rovnoměrných, zrychlených a mimořádných odpisů u majetku s pořizovací cenou 400.000 Kč, který poplatník pořídil v září 2022. Všechny podmínky pro mimořádné odpisy jsou u tohoto majetku splněny.

  1. odpisová skupina

  RokRovnoměrný odpisZrychlený odpisMimořádný odpis
  202280.000133.334100.002
  (3 měsíce)
  2023160.000177.778299.998
  (9 měsíců)
  2024160.00088.8880
  CELKEM400.000400.000400.000

  2. odpisová skupina

  RokRovnoměrný odpisZrychlený odpisMimořádný odpis
  202244.00080.00060.000
  (3 měsíce)
  202389.000128.000180.000 + 40.002
  (9 + 3 měsíce)
  202489.00096.000119.998
  (9 měsíců)
  202589.00064.0000
  202689.00032.0000
  CELKEM400.000400.000400.000

  Jak na mimořádné odpisy v programu POHODA

  Mimořádné odpisy lze použít v současné době pro majetek, který byl pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Pokud potřebujete zadat v programu POHODAu majetku mimořádný odpis, vyberte v agendě Majetek v poli Způsob odpisu HM rovnoměrný a v poli Odpisová skupina zvolíte Sk.1 – mimořádná nebo Sk.2 – mimořádná.

  Mimořádné odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení a počítají se měsíčně:

  • ve skupině 1 se majetek odepíše za 12 měsíců, a to ve 100 %,
  • ve skupině 2 se majetek odepíše za 24 měsíců (prvních 12 měsíců se odepíše 60 %, ve druhých 12 měsících 40 %).

  V programu POHODA výpočet probíhá následovně:

  • Odpis za prvních 12 měsíců se vypočte: vstupní cena násobena 1,2 (120 %), děleno 24 a násobeno počtem měsíců odpisování v daném roce.
  • Odpis za dalších 12 měsíců se vypočte: vstupní cena násobena 0,8 (80 %), děleno 24 a násobeno počtem měsíců odpisování v daném roce.

  Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/mimoradne-danove-odpisy-v-letech-2022-a-2023/