Jak účtovat o zásobách?

Zásoby představují nejvýznamnější složku oběžného majetku. V účtové osnově zásoby vystupují jako aktivum a pokrývají celou účtovou třídu jedna. Jak na správné účtování zásob, vám poradíme v následujícím článku.


 Pojďme si představit základní postupy účtování o zásobách, které ve většině výrobních a obchodních podnicích představují nejvýznamnější složku oběžného majetku. Při účtování zásob v souladu s účetními předpisy je klíčové zásoby správně rozčlenit a ocenit, a to jak při pořízení, tak i při jejich vyskladnění.

V účtové osnově zásoby vystupují jako aktivum a pokrývají celou účtovou třídu jedna, přičemž se v účetnictví člení na položky typu materiálzásoby vlastní činnosti a zboží. V uvedené účtové třídě jedna se dále také účtuje o poskytnutých zálohách na zásoby a o opravných položkách k zásobám.

Zásoby a jejich členění

Správné rozčlenění zásob je základem ke správnému účtování o nich v souladu s našimi účetními předpisy, proto si v následujícím textu jednotlivé druhy zásob podrobněji určíme.

Materiál – účtová skupina 11

Jedná se o nakoupené zásoby určené pro výrobu nebo spotřebu, v této skupině účtujeme o:

 • pořízení materiálu (účet 111),
 • materiálu na skladě (účet 112) a
 • materiálu na cestě (účet 119).

Zásoby vlastní činnosti – účtová skupina 12

Zásoby vlastní činnosti zahrnují produkty vlastního výrobního procesu. V této skupině účtujeme o:

 • nedokončené výrobě (účet 121), která představuje fázi mezi materiálem a výrobkem v určitý okamžik, jedná se o nedokončený či rozpracovaný budoucí polotovar či výrobek,
 • polotovarech vlastní výroby (účet 122), které představují fázi před výrobkem stejně jako nedokončená výroba, ale tento polotovar již lze prodávat,
 • výrobcích (účet 123), což je konečná fáze výroby určená k prodeji a
 • mladých a ostatní zvířatech a jejich skupinách (účet 124).

Zboží – účtová skupina 13

Zboží představuje nakoupené zásoby pro další prodej, v této skupině účtujeme o:

 • pořízení zboží (účet 131),
 • zboží na skladě a prodejnách (účet 132),
 • zboží na cestě (účet 139).

Charakteristickým znakem zboží je, že zůstává po celou dobu od pořízení po prodej v nezměněném stavu. To znamená, že na něm neprovádíme žádné úpravy.

Ocenění zásob

Ocenění zásob je dalším důležitým bodem vedoucím k správnému zaúčtování zásob, přičemž si ocenění můžeme rozdělit na dva základní kroky.

1. Ocenění při pořízení zásob

Při pořízení zásob je oceňujeme:

 • pořizovací cenou – oceňujeme nakupované zásoby (materiál, zboží),
 • vlastními náklady – oceňujeme zásoby, které jsou výsledkem vlastní činnosti (polotovary, nedokončená výroba a výrobky),
 • reprodukční cenou – oceňují se jí vkládané, nalezené a darované zásoby. Reprodukční cena je cena, za kterou bychom danou zásobu koupili v čase, ve kterém jsme ji získali.

Součástí ocenění zásob pořizovací cenou při jejich pořízení jsou i vedlejší pořizovací nákladyv podobě dopravného, pojištění nebo cla apod. Obecně jsou to náklady na pořízení, které by nevznikly, pokud bychom daný materiál nebo zboží nenakoupili. Vedlejšími pořizovacím náklady však nikdy nejsou úroky z úvěru na pořízení materiálu nebo zboží.

2. Ocenění při vyskladnění zásob

Při vyskladnění zásob se v českém účetnictví používají dvě základní metody:

 • metoda FIFO (First In First Out), kdy jsou zásoby při vyskladnění oceněny pořizovací cenou podle nejstarší zásoby na skladě

Příklad: Společnost Truhlářství s.r.o. nakupuje pro svou výrobu dřevěné hranoly. V květnu 2022 nakoupila 100 hranolů za 260 Kč/ks, v srpnu 2022 však dodavatel zdražil a bylo nakoupeno 150 stejných hranolů za 340 Kč/ks, přičemž na skladě měla společnost ještě 50 stejných hranolů za původní cenu 260 Kč/ks.

Účetní metoda FIFO předpokládá, že truhlář při výrobě použije prvně dříve nakoupené hranoly za 260 Kč. A až mu dojdou, tak bude zpracovávat hranoly za 340 Kč/ks. V praxi však truhlář bude mít všechny stejné hranoly na jednom místě a při výrobě použije jakýkoliv z nich. Při účtování se však jakousi fikcí považuje za zpracovaný nejstarší hranol a při vyskladnění se ještě 50× použije cena 260 Kč.

 • metoda průměrných cen

Principem metody průměrných cen je, že vyskladněná zásoba je oceněna průměrnou cenou těchto zásob na skladě. Použít lze buď proměnlivou průměrnou cenu, která je počítána po každém pohybu na skladě, nebo periodickou průměrnou cenu, která je počítána vždy pro stanovené období (týden, měsíc, …).

Příklad: Vrátíme se k předchozímu příkladu, tentokrát společnost Truhlářství s.r.o. používá metodu průměrných cen, konkrétně používá proměnlivou průměrnou cenu. K 31. 8. 2022 bylo na skladě společnosti 50 hranolů v pořizovací ceně 260 Kč/ks a 150 stejných hranolů v ceně 340 Kč/ks.

Stanovení proměnlivé průměrné ceny: [(50 × 260 Kč) + (150 × 340 Kč)] / 200 = 320 Kč/ks

Truhlářství až do dalšího nákupu stejných hranolů bude vyskladňovat v ceně 320 Kč/ks. Pokud by společnost nakupovala zásoby častěji (třeba každý den), pak by zřejmě bylo jednodušší použít periodickou průměrnou cenu. To znamená nikoliv při každém nákupu, ale přepočítání průměrné ceny by se provedlo například jednou denně, týdně či měsíčně.

Účtování zásob

Samotné zaúčtování zásob při pořízení a úbytku se provádí buď způsobem A, nebo způsobem B, podle toho, jaký způsob účtování si účetní jednotka sama zvolí. Jedna účetní jednotka dokonce může účtovat různá místa uskladnění oběma způsoby. Na jednom místě uskladnění však může být účtováno pouze jedním způsobem.

Způsob účtování zásob A

Nákupy a spotřeby zásob jsou evidovány na majetkových účtech 111, 112, 131, 132. Účty 111 – Pořízení zboží a 131 – Pořízení materiálu jsou používány z důvodu zjištění pořizovací ceny nakoupených zásob včetně vedlejších pořizovacích nákladů spojených s pořízením. Důležité je, aby tyto účty byly na konci účetního období vynulovány.

Příklad:

TextČástkaZaúčtování
Faktura za nákup zboží750 000 KčMD 131
DPH157 500 KčMD 343
Celkem907 000 KčD 321
Náklady na vlastní dopravu zboží75 000 KčMD 131/D 586
Pojištění zboží15 000 KčMD 131/D 321
Naskladnění zboží840 000 KčMD 132/D 131
Prodej 1/3 zboží přes pokladnu400 000 Kč D 604
DPH84 000 KčD 343
Celkem484 000 KčMD 211
Vyskladnění 1/3 zboží280 000 KčMD 504/D 132
Dodané zboží, které nebylo ke konci
účetního období vyfakturované
100 000 KčMD 132/D 389
Úroky z úvěru na nákup zboží11 000 KčMD 562/D 231
Manko zjištěné při inventarizaci8 000 KčMD 549/D 132
Opravná položka na neprodejné zboží60 000 KčMD 559.A/D 196

Způsob účtování zásob B

Veškeré nákupy se u pořízení zásob účtovaných způsobem B účtují přímo do spotřeby na účty 501 a 504. Na majetkové účty se účtuje až na konci účetního období podle stavu zásob dle operativní skladové evidence společnosti.

Příklad:

TextČástkaZaúčtování
Faktura za nákup zboží750 000 KčMD 504
DPH157 500 KčMD 343
Celkem907 000 KčD 321
Náklady na vlastní dopravu zboží75 000 KčMD 504.A/D 582
Pojištění zboží15 000 KčMD 504.A/D 321
Naskladnění zboží840 000 Kčneprovádí se
Prodej 1/3 zboží přes pokladnu400 000 KčD 604
DPH84 000 KčD 343
Celkem484 000 KčMD 211
Vyskladnění 1/3 zboží280 000 Kčneprovádí se
Dodané zboží, které nebylo ke konci
účetního období vyfakturované
100 000 KčMD 504/D 389
Úroky z úvěru na nákup zboží11 000 KčMD 562/D 231
Převod počátečního stavu200 000 KčMD 504/D 132
Zaúčtování skladu dle operativní
evidence
688 000 KčMD 132/D 504
Manko zjištěné při inventarizaci8 000 KčMD 549/D 132
Opravná položka na neprodejné zboží60 000 Kč MD 559.A/D 196

Použité účty:
131 – Pořízení zboží
132 – Zboží na skladě a v prodejnách
343 – Daň z přidané hodnoty
321 – Závazky z obchodních vztahů
586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
604 – Tržby za zboží
211 – Peněžní prostředky v pokladně
504 – Prodané zboží
389 – Dohadné účty pasivní
562 – Úroky
549 – Manka a škody
559 – Tvorba a zúčtování opravných položek
196 – Opravná položka ke zboží

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/jak-uctovat-o-zasobach/