VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Víte, kdo, kdy a jak musí sdílet své účetnictví ve sbírce listin a jaké hrozí postihy v případě porušení tohoto předpisu? O tom se dočtete v článku.

KOHO SE POVINNOST TÝKÁ

Podle § 21a) zákona o účetnictví se jedná o všechny subjekty, které jsou zapsané v příslušném veřejném rejstříku, nejčastěji obchodním, ale například i spolkovém či nadačním, a zároveň vedou účetnictví. Zaslat dokumenty tak musí obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost či družstvo), podnikatelé a neziskové organizace, ale i společenství vlastníků jednotek.

CO BY MĚLO BÝT OBSAHEM

Účetní závěrka musí být před odesláním kompletní a u podvojného účetnictví nesmí chybět:

  • rozvaha,
  • výkaz zisku a ztrát,
  • příloha,
  • přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (kromě malých a mikro účetních jednotek).

V případě jednoduchého účetnictví odevzdáváte pouze přehled o majetku a závazcích.

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které mají povinný audit, přikládají také výroční zprávu. Zákon o účetnictví může v některých případech nařídit vyhotovení i další dokumentace jako mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, zprávy auditora nebo třeba zprávy o vztazích či o platbách.

KDY JE TERMÍN ODEVZDÁNÍ

Jednoduše se dá říci, že bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta je však do 30 dnů od auditu a schválení příslušným orgánem. Subjekty bez povinné kontroly mají lhůtu delší, a to až do 12 měsíců od rozvahového dne (to obvykle znamená, že do konce roku musí firma zveřejnit účetní závěrku za rok předchozí).

JAKÝMI ZPŮSOBY ZASLAT

Podklady je zašlete příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické podobě (v PDF), a to prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo přes aplikaci ePodatelna na webu justice.cz.

SANKCE ZA NEDODRŽENÍ

V případě, že účetní informace nezveřejníte řádně a včas, dopustíte se přestupku a finanční úřad vás obvykle nejdříve vyzve k nápravě. Pokud tak neučiníte ani do určené lhůty, rejstříkový soud vám uloží pokutu až do výše 100.000 Kč. Vždy je nejdůležitější s orgány státní správy komunikovat a nedělat mrtvého brouka. Při opakovaném porušování povinností se může stát i to, že soud pošle firmu do likvidace.

Zdroj: https://www.jake-james.cz/blog/vse-co-potrebujete-vedet-o-zverejnovani-ucetni-zaverky