Stravenkový paušál ve světle nové Informace GFŘ

Od roku 2021 mohou zaměstnavatelé využít peněžitého příspěvku na stravování (tzv. stravenkového paušálu) jako jednu z alternativ daňově zvýhodněného stravovacího benefitu. Generální finanční ředitelství nyní vydalo Informaci objasňující některá ustanovení nové zákonné úpravy, která z našich zkušeností způsobovala v praxi nejistotu a komplikovala tak zavádění stravenkového paušálu u zaměstnavatelů.

Podle zákoníku práce (ZP) je zaměstnavatel povinen umožnit svým zaměstnancům stravování. Nad rámec svých zákonných povinností se pak zaměstnavatel může rozhodnout, že bude svým zaměstnancům poskytovat benefit ve formě určitého příspěvku na stravování. Jako u jiných typů benefitů se i v tomto případě zaměstnavatelé snaží v co největší míře využít daňově zvýhodněné formy příspěvků. K doposud daňově zvýhodněným variantám nepeněžního příspěvku (typicky stravenky) či dotovaných jídel v rámci závodního stravování přibyl od roku 2021 také peněžitý příspěvek.

V následující tabulce jsou porovnány podmínky zvýhodněného daňového režimu stravenek a stravenkového paušálu.

 StravenkyStravenkový paušál
Osvobození příjmu u zaměstnanceBez omezení výše hodnoty stravenkyDo 75,60 Kč (2021) za jednu směnu dle ZP;
při nesplnění podmínek či překročení 75,60 Kč se neosvobozený příspěvek zdaňuje a podléhá povinným odvodům
Daňová uznatelnost nákladu u zaměstnavatele Max. 55 % hodnoty stravenky či 75,60 Kč (2021), dále nutná přítomnost v práci během směny dle ZP alespoň 3 hod.Bez omezení výše, pokud přítomnost v práci během směny dle ZP trvá alespoň 3 hod.

Text zákona upravující daňové zvýhodnění stravenkového paušálu se v mnoha bodech ukázal být nejasný, a proto GFŘ vydalo informaci, ve které přibližuje smysl a účel některých sporných ustanovení. Tyto shrnuji níže a zároveň k  bodům připojuji naše případná doporučení.

 • Při směně delší než 11 hodin je peněžitý příspěvek na rozdíl od stravenky možné poskytnout osvobozeně pouze jedenkrát, a to do částky 75,60 Kč na směnu;
  Trvá-li tedy směna např. 12 hodin a zaměstnavatel byl zvyklý poskytovat příslušnému pracovníkovi dvě stravenky osvobozené od daně, peněžitý příspěvek nyní bude osvobozen pouze do výše 75,60 Kč. Zbývající část příspěvku bude podléhat dani z příjmů a povinným odvodům. Na rozdíl od stravenky však bude peněžitý příspěvek v plné výši daňově uznatelný.
 • I při přítomnosti v práci pouze po část směny bude příspěvek osvobozen.
  Pokud má zaměstnanec např. rozvrženou směnu na 8 hodin, avšak odpracuje z ní pouze 5 hodin z důvodu návštěvy lékaře, peněžitý příspěvek je osvobozen za stejných podmínek, jako by zaměstnanec odpracoval celou rozvrženou směnu.
 • Osvobození peněžitého příspěvku u zaměstnanců konajících práci na základě dohod (DPP a DPČ) je možnépokud je nad rámec povinných ustanovení stanovena směna, a to ideálně přímo v dohodách. Následně je třeba též příslušnou dobu v rámci směny odpracovat a zaevidovat v evidenci docházky. Toto je důležité i pro prokázání podmínky přítomnosti po dobu 3 hodin v rámci směny pro daňovou uznatelnost nákladu na straně zaměstnavatele.
  V případě dohod je dle našeho názoru třeba se zamyslet nad tím, zda je pro zaměstnavatele a zaměstnance důležitější flexibilita dohod ve smyslu, že směny rozvrženy být ze zákona nemusí, či zda si směny raději upraví, aby dosáhli na daňově zvýhodněný režim.
 • společností s ručením omezeným jsou z pohledu daně z příjmů považováni za zaměstnance. Z tohoto důvodu lze na jednatele aplikovat také daňově zvýhodněný režim zaměstnaneckých benefitů.
  Je-li záměrem uplatnit osvobození stravenkového paušálu na straně jednatele a související daňový náklad na straně společnosti, je třeba, aby kromě samotného nároku na stravenkový paušál byla ve smlouvě o výkonu funkce upravena také určitá část pracovní doby jako směna. Zároveň je nutné vést evidenci prokazující, že jednatel v rámci dané směny odpracoval její příslušnou část. Formulace ve smlouvě by pak měla být zvolena vhodně i z pohledu korporátního práva.
 • Při práci z domova lze poskytovat daňově zvýhodněný příspěvek na stravování za předpokladu, že místo bydliště je smluvně sjednáno jako pracoviště a je vedena odpovídající evidence odpracované doby během směny.
  Zároveň doporučujeme, aby v související pracovněprávní dokumentaci bylo dohodnuto, že i při práci z domova určuje rozvrh směn zaměstnavatel.
 • Kombinace více forem stravování poskytovaná jedním zaměstnavatelem je podle GFŘ obecně možná. Každý zaměstnanec však může v daňově zvýhodněném režimu využívat jen jednu z forem současně.
  Pokud zaměstnavatel chce svým zaměstnancům nabídnout různé formy stravování, doporučujeme, aby ponechal volbu na každém pracovníkovi a předešel tak případným stížnostem na nerovné zacházení.

Dle našeho názoru může být použití stravenkového paušálu v podmínkách některých zaměstnavatelů vítanou změnou a vyjasnění jeho daňových podmínek ze strany GFŘ v tom jistě pomůže. Možnost zásadnější administrativní úspory na straně zaměstnavatele spatřujeme zejména v situaci, kdy zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek do výše osvobozeného limitu. V každém případě doporučujeme případný přechod na peněžitý příspěvek řádně právně a daňově ošetřit, neboť potenciální doměrky z nesprávně nastaveného stravenkového paušálu jsou značně vyšší než v případě poskytování stravenek.

Zdroj: https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/kveten-cs/stravenkovy-pausal-ve-svetle-nove-informace-gfr