Zákonné snížení základu daně u podnikající FO a PO

Téměř každý podnikatel, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, řeší před termínem podání přiznání k dani z příjmů výši své daňové povinnosti. Zákon umožňuje hned několik způsobů, jak snížit základ daně. Pojďme se na ně podívat.


Odpisy majetku

majetku s pořizovací cenou nižší než 80 000 Kč se podnikatel rozhodne, zda jej bude odpisovat, nebo jeho pořizovací cenu zahrne jednorázově do nákladů. Tím může ovlivňovat výši základu daně. Pokud se rozhodne pro účetní odpisování majetku, tak se musí stanovit, jak dlouho a jakým způsobembudou účetní odpisy počítány. Tyto účetní odpisy jsou zároveň jeho daňovým nákladem. Metodiku účetních odpisů však musí mít zapracovanou do vnitropodnikové směrnice.

Příklad 1

Podnikatel pořídil v únoru 2022 počítač, jeho pořizovací cena byla 78 000 Kč. Pokud se rozhodne, že jej nebude účetně odpisovat, tak pořizovací cenu promítne celou do daňových nákladů, resp. do výdajů v případě daňové evidence.

Pokud se rozhodne, že jej bude rovnoměrně odpisovat po dobu tří let, tak jeho daňové náklady, resp. výdaje, budou následující:

  • rok 2022: (78 000 / 36) × 11 = 23 833 Kč
  • rok 2023: (78 000 / 36) × 12 = 26 000 Kč
  • rok 2024: (78 000 / 36) × 12 = 26 000 Kč
  • rok 2025: (78 000 / 36) × 1 = 2 167 Kč

Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč, se odepisuje daňově podle zákona o daních z příjmů. Majetek se musí zařadit správně do jedné ze šesti odpisových skupin, které říkají, jak dlouho se bude majetek podle zákona odepisovat. Podnikatel si v prvním roce odpisování vybere buď rovnoměrný, nebo zrychlený způsob výpočtu odpisování. Tento způsob daňových odpisů nelze v dalších letech změnit.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) navíc dává podnikateli v § 26 odst. 8 tu možnost, že si nemusí daňové odpisy uplatňovat, a tím například neprohlubovat daňovou ztrátu. Nicméně je nutné si uvědomit, že pokud se neuplatní daňové odpisy, tak účetní odpisování majetku nelze přerušit, protože by účetnictví ztratilo svůj věrný a poctivý obraz. Pozor ale na skutečnost, že účetní odpisy tohoto majetku nejsou daňovým nákladem, resp. nejsou výdajem dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Příklad 2

Podnikatel si pořídil v roce 2022 osobní automobil v pořizovací ceně 500 000 Kč. Osobní automobil patří podle zákona do 2. odpisové skupiny a odpisuje se 5 let.

RokVýše daňových odpisů
Zrychlený
způsob výpočtu
Rovnoměrný
způsob výpočtu
2022100 00055 000
2023160 000111 250
2024120 000111 250
202580 000111 250
202640 000111 250

V tabulce je dobře vidět, jak se volbou způsobu výpočtu daňových odpisů dá ovlivňovat základ daně.

Mimořádné odpisy majetku

Pro majetek, který byl pořízen v roce 2022 (platí pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 a prozatím do 31. 12. 2023, nicméně zpětně nelze způsob odepisování měnit), umožňuje zákon o daních z příjmů využít při odepisování tzv. mimořádných odpisů. Oč se jedná? Pro hmotný majetek, který má pořizovací cenu vyšší než 80 000 Kč, byl pořízen v roce 2022 a patří podle zákona o daních z příjmů do 1. nebo 2. odpisové skupiny, lze při odpisování využít tzv. mimořádných odpisů. Ty se na rozdíl od běžných daňových počítají měsíčně.

Majetek zařazený v první odpisové skupině bude 100% odepsán už za 12 měsíců namísto tří let a ten zařazený v druhé skupině za 24 měsíců namísto pěti let. Přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Odpisovatel navíc musí být prvním vlastníkem majetku. Daňové odpisy se počítají až od měsíce, který následuje po měsíci pořízení.

Příklad 3

Podnikatel si pořídit v únoru 2022 nový nákladní automobil za 600 000 Kč, u něhož se rozhodl, že při jeho odepisování využije možnost jej mimořádně daňově odepsat už za 24 měsíců, protože se mu mimořádně daří a nechce mít vysokou daňovou povinnost.

V tomto případě bude výše daňových odpisů následující a pro porovnání jsou v tabulce vypočteny i klasické daňové odpisy.

RokVýše mimořádných
daňových odpisů
Výše daňových odpisů
Zrychlený
způsob výpočtu
Rovnoměrný
způsob výpočtu
2022300 000120 00066 000
2023260 000192 000133 500
202440 000144 000133 500
2025096 000133 500
2026048 000133 500

Příklad 4

Podnikatel si v červnu roku 2022 pořídil nový počítač s pořizovací cenou 90 000 Kč. Rozhodl se u něj využít mimořádných daňových odpisů a majetek odepsat už za 12 měsíců, protože má vysoký základ daně.

Výše daňových odpisů bude u tohoto majetku následující a pro porovnání jsou v tabulce i klasické daňové odpisy.

RokVýše mimořádných daňových odpisůVýše daňových odpisů
Zrychlený způsob výpočtuRovnoměrný způsob výpočtu
202245 00030 00018 000
202345 00040 00036 000
2024020 00036 000

Odpisy nehmotného majetku

Stanovení délky a způsobu odepisování nehmotného majetku je plně v rukou podnikatele. Zákon o daních z příjmů už u nově pořizovaného majetku nestanovuje délku ani výši daňových odpisů. Podnikatelům se tam otevírá možnost nastavit si odpisování nehmotného majetku co nejvíce podle svých představ.

Účetní odpisy nejsou tak striktně definovány jako ty daňové. Způsob odpisování nehmotného majetku podnikatel definuje ve své vnitropodnikové směrnici.

Příklad 5

Podnikatel grafik A si v srpnu koupil počítačový program, který nutně potřebuje pro práci. Ve vnitropodnikové směrnici má uvedeno, že tento typ majetku odepisuje 36 měsíců. Pořizovací cena byla 120 000 Kč.

Totožný počítačový program si ve stejnou dobu kopil i grafik B. Ten má ovšem ve vnitropodnikové směrnici definováno, že tento typ majetku odepisuje po dobu 24 měsíců. Výše odpisů bude tedy následující a z tabulky je i vidět, jak nastavení odpisování nehmotného majetku může ovlivňovat základ daně.

RokGrafik AGrafik B
Počet měsíců odpisováníCelková výše odpisů za rokPočet měsíců odpisováníCelková výše odpisů za rok
2022413 333420 000
20231240 0001260 000
20241240 000840 000
2025826 667

Daňová ztráta

Pokud byl podnikatel v minulých letech v daňové ztrátě, může si tak o tuto ztrátu minulých let snížit základ daně. Uplatnit ji může během pěti let od jejich vykázání. Je potřeba mít ale na paměti, že pokud se uplatňuje ztráta z minulých let, prodlužuje se lhůta pro stanovení daně, a tedy i pro případnou kontrolu správce daně až o pět let.

Příklad 6

Podnikatel v roce 2022 pro snížení základu daně použije ztrátu vykázanou za zdaňovací období 2019. Při případné kontrole ze strany správce daně může správce daně kontrolovat účetnictví až do roku 2014.


Fyzické osobě může ztráta vzniknout pouze ze samostatně výdělečné činnosti nebo z nájmu. Zákon o daních z příjmů ale fyzické osobě umožnuje tuto ztrátu použít i ke snížení jiného dílčího základu daně, mimo příjmů ze závislé činnosti. U fyzické osoby uplatněná daňová ztráta však nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet pojistného.

Příklad 7

Podnikatel v roce 2021 vykázal ztrátu ze samostatně výdělečné činnosti. Za zdaňovací období roku 2022 ze samostatně výdělečné činnosti vykázal opět ztrátu, ale u dílčího základu daně u příjmů z pronájmu mu vyšel zisk. Tento zisk může snížit o ztráty z minulých let, které vykázal u příjmů ze samostatně výdělečné činnosti.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby si podnikatel snížil základ daně o pravomocně stanovenou daňovou ztrátu či její část, a to ve dvou zdaňovacích obdobích, které bezprostředně předcházejí zdaňovacímu období, za které se podává daňové přiznání.

Příklad 8

Podnikatel za rok 2021 generoval zisk a ten vykázal v daňovém přiznání. Za rok 2022 tento podnikatel v daňovém přiznání vykázal ztrátu. Nyní může tuto ztrátu uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2021 a požádat o vrácení přeplatků na dani z příjmů, které mu vzniknou právě na základě takto zpětně uplatněné ztráty.


Výše zpětně uplatnitelné ztráty je zákonem stanovena maximálně na 30 000 000 Kč v souhrnu za obě dvě předcházející období.

Rozhodne-li se poplatník část ztráty uplatnit zpětně, tak zbývající část může uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích.

Paušální výdaje na automobil

Jedná se o jeden z nejvíce podnikateli využívaných optimalizačních daňových nástrojů. Paušální výdaje na automobil podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP lze použít, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. k) téhož zákona.

Podnikatelé mohou v daňovém přiznání zvolit, zda pro ně bude výhodnější použít paušální výdaje na dopravu nebo skutečně vynaložené výdaje na používání automobilů.

Podnikatelé obvykle během roku dávají do nákladů, resp. výdajů skutečně vynaložené náklady na pohonné hmoty a parkování, a až při sestavování daňového přiznání se mohou rozhodnout, jestli pro ně nebude výhodnější využít paušální výdaje a v rámci daňového přiznání skutečné výdaje na pohonné hmoty a parkování vyloučit jako daňově neúčinné.

Paušální výdaj na jedno motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc činí 5 000 Kč, pokud je vozidlo využíváno výhradně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Během měsíce, kdy jsou uplatňovány paušální výdaje na dopravu, nesmí být vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě. Za přenechání se pak nepovažuje, pokud je využíváno spolupracující osobou v případě podnikatele fyzické osoby nebo zaměstnancem. Nesmí být ovšem využíváno pro jeho soukromé účely.

Příklad 9

Podnikatel má v majetku dvě vozidla. S jedním jezdí on sám i pro soukromé účely a druhé využívá jeho zaměstnanec, který jej ale nevyužívá k soukromým účelům. Druhé vozidlo koupil až 1. 6. 2022.

Pokud by na tato dvě vozidla chtěl uplatnit výdajový paušál na dopravu, bude v následující výši:

  • 1. vozidlo, které využívá on sám: 12 × 4 000 Kč = 48 000 Kč,
  • 2. vozidlo, s nímž jezdí zaměstnanec: 7 × 5 000 Kč = 35 000 Kč.

Paušální výdaje lze využít až na tři vozidla a není rozhodující, zda jsou či nejsou zahrnuta v obchodním majetku nebo jsou v nájmu.

Příklad 10

 Reálné výdajePočet měsíců
použití
Soukromé účelyPaušální výdajeVýhodné použít
paušální výdaje
1. auto43 1859ne9 × 5 000 = 45 000ano
2. auto62 40012ano12 × 4 000 = 48 000ne
3. auto18 9002ano2 × 4 000 = 8 000ne
4. auto58 00012ne12 × 5 000 = 60 000ano
5. auto35 6008ne8 × 5 000 = 40 000ano

Jak je vidět, možností snížení základu daně z příjmů je hodně. Některé způsoby jsou poměrně variabilní, jako např. paušální výdaje na automobil, u jiných, jako jsou odpisy majetku, je třeba své rozhodnutí dobře zvážit, protože má důsledky i do dalších zdaňovacích období.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zakonne-snizeni-zakladu-dane-u-podnikajici-fo-a-po/?utm_source=StwMailing&utm_medium=email&utm_content=20230510&utm_campaign=portal