Mimořádný příspěvek v karanténě – „izolačka“

Ve Sbírce zákonů se objevil zákon č. 121/2021 Sb., jehož součástí je mimořádný příspěvek až 370 Kč za den v době prvních 14 dnů nařízené karantény či izolace. Mimořádný příspěvek přísluší zaměstnancům pouze v období od 1. 3. do 30. 4. 2021.


Mimořádný příspěvek přísluší nejdříve od 1. 3. 2021 těm zaměstnancům, lépe řečeno pracovněprávním vztahům zaměstnanců, v rámci kterých přísluší i náhrady mzdy (platu), respektive odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za dobu nejvýše prvních 14 dnítakové nařízené karantény nebo nařízené izolace.

Každý pracovněprávní vztah (dále jen „PPV“) zaměstnance se posuzuje samostatně. Tedy například, když bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr (nemocensky pojištěný), tak zároveň paralelně běžící a též nemocensky pojištěnou dohodu o provedení práce, a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou PPV, bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kčza kalendářní den trvání karantény či izolace v rámci obou PPV.

Mimořádný příspěvek v karanténě nepřísluší těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa, v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest). Ačkoli byla tato podmínka dvakrát Senátem rozporována jako diskriminační, nakonec v zákoně zůstává.

Mimořádný příspěvek nepřísluší rovněž takovému zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 3. 2021, a netrvá déle než do 4. 3. 2021 včetně tohoto dne.

Příklad 1

Zaměstnanci byla nařízena karanténa dne 25. 2. 2021 s délkou trvání 14 dní. Zaměstnanci mimořádný příspěvek nepřísluší za interval od 25. 2. do 4. 3. 2021. Protože časové okno prvních 14 dní překlenulo datum 5. 3., bude v tomto časovém okně od 5. 3. příspěvek náležet. V tomto konkrétním případě tedy bude za interval dní 5. 3. až 10. 3. náležet mimořádný příspěvek. První část karantény bude proplácena „jen“ standardním redukovaným průměrným výdělkem bez nároku na mimořádný příspěvek.

Příklad 2

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021. Na příspěvek nárok není, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem 5. 3. 2021.

Příklad 3

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021. Na příspěvek mít nárok po dobu prvních pěti dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021. Bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.

Příklad 4

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. Pátý den karantény měl pozitivní test a lékař mu nařídil izolaci od 7. 3. do 21. 3. 2021. Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.

Výše příspěvku a jeho výpočet

Zaměstnanci přísluší příspěvek až 370 Kč za den nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání nařízené karantény. Pozor, jsou tím myšleny skutečně kalendářní dny bez vazby na vypsané směny zaměstnanců.

Pokud však součet mimořádného příspěvku a standardně poskytované náhrady mzdy/platu, odměny z dohody mimo pracovní poměr u konkrétního PPV zaměstnance přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Jinými slovy to znamená, že náhrada mzdy z důvodu karantény společně s mimořádným příspěvkem mohou být maximálně 90 % průměrného výdělku dotyčného PPV.

Příklad 5: „Nižší“ průměrný výdělek

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. V sobotu a neděli má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. lednu 2021 je 100,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 9. března je mu nařízena karanténa na 14 dní. Jaká bude výše mimořádného příspěvku v karanténě?

Řešení:

Příklad 6: „Vyšší“ průměrný výdělek

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. V sobotu a neděli má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. lednu 2021 je 187,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 9. března je mu nařízena karanténa, která trvá 14 dní. Jaká bude výše mimořádného příspěvku v karanténě?

Řešení:

Další informace k mimořádnému příspěvku

Písemný doklad o zúčtovaném příspěvku

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaje o zúčtovaném příspěvku. Vzhledem k tomu, že je dále odkazováno na zákoník práce a konkrétně § 142, je patrné, že bude-li příspěvek vizualizován např. ve formě mzdové složky, případně jinou adekvátní formou, bude dostatečné pro účely takového potvrzení to, že je součástí výplatního lístku, který je pak takovým potvrzením sám o sobě.

Zápočet příspěvků na pojistném na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. Případně v případě chyby atd. tak učiní nejpozději do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Pochopitelně, stejně jako tomu bylo např. u programu Antivirus C, bude zaměstnavatel reflektovat odečet z pojistného v novém tvaru výkazu Přehled o výši pojistného (dále jen „PVPOJ“), jenž zatím nebyl ze strany České správy sociálního zabezpečení zveřejněn. Připomeňme, že je legislativní povinnost zasílání tohoto výkazu čistě v digitální podobě, nikoli v podobě papírové.

Pokud by nastala situace typická zejména u malých organizací, kdy suma vyplacených mimořádných příspěvků bude vyšší než odvod pojistného, bude tento rozdíl přeplatkem na pojistném. A aby odpadla další administrativní zátěž s tím spojená, bude přímo výkaz PVPOJ v novém tvaru představovat žádost o úhradu přeplatku. Nebude tedy třeba provádět další akce a Česká správa sociálního zabezpečení na základě výkazu PVPOJ vrátí přeplatky do 60 kalendářních dnů.


Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším, co k tomu náleží.

Karanténu, stran náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné zahrnovat do programu Antivirus A.

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené, a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného.

Mimořádný příspěvek není součástí čisté mzdy a není možné jej postihnout exekucí (insolvencí), a to ani kvůli § 312 občanského soudního řádu.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/mimoradny-prispevek-v-karantene-–-izolacka/