Odpočet DPH v částečné výši

V jakých situacích může plátce uplatnit odpočet DPH v plné výši a kdy pouze částečně? Jak na výpočet odpočtu daně v poměrné výši a krácené výši, si ukážeme na praktických příkladech.


 Plátce DPH má nárok uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty v plné výši, pokud přijatá zdanitelná plnění použije výhradně pro uskutečňování své ekonomické činnosti. V dnešním článku se zaměříme na situace, jak bude plátce DPH postupovat, pokud nepoužije přijatá zdanitelná plnění pro účely svých uskutečněných plnění, nebo v rámci své ekonomické činnosti použije zdanitelná plnění jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

V souladu s ustanovením § 72 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) je plátce daně oprávněn uplatnit odpočet daně na vstupu přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování:

 • zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 ZDPH s místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo
 • plnění uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5 ZDPH.

Aby měl plátce daně nárok na odpočet daně v plné výši, musí všechna výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použít výhradně pro uskutečňování svých ekonomických činností. Plátce daně je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v částečné výši, pokud použije přijaté zdanitelné plnění i pro jiné účely než pro účely, které zakládají nárok na odpočet DPH.

Příslušná výše odpočtu DPH v částečné výši se stanoví postupem podle § 75 ZDPH v poměrné výši, nebo podle § 76 ZDPH ve výši krácené.

Výpočet odpočtu daně v poměrné výši podle § 75 ZDPH

Odpočet DPH v poměrné výši se uplatní v případech, kdy plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečňovaných plnění, tak pro jiné účely. Odpočet daně v poměrné výši odpovídá rozsahu použití pro účely plátcových uskutečněných plnění.

Plátce si také může v případě přijatého zdanitelného plnění, které zčásti použije pro svou či svých zaměstnanců osobní spotřebu, zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH. Tento postup však nelze uplatnit v případě zdanitelného plnění při pořízení dlouhodobého majetku.

Poměrný koeficient

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (tzv. poměrný koeficient) se stanoví tak, že příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu tohoto plnění pro účel svých uskutečněných zdanitelných plnění.

Stanovený poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.

Oprava poměrného odpočtu

Pokud plátce nemůže v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví tuto výši kvalifikovaným odhadem.

Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění byl plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, tento nárok uplatnil a přijaté zdanitelné plnění použil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce.

Liší-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výši uplatněného odpočtu daně plátce opraví.

V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v poměrné výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne do částky opravy rovněž rozdíl ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z rozdílu mezi hodnotami poměrných koeficientů za příslušné roky, pokud se tyto hodnoty odchylují o více než 10 procentních bodů.

Obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku.

Pokud je opravená částka nároku na odpočet daně kladná, má plátce právo výši uplatněného odpočtu daně opravit. Je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit.

Opravu plátce provede za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém je po uskutečnění zdanitelného plnění oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.

Příklad 1

Plátce pořídil osobní automobil (základ daně je 500 000 Kč + 105 000 Kč), přičemž již při pořízení předpokládal, že ho bude zčásti využívat i pro soukromé účely. Plátce si stanovil kvalifikovaný odhad, že ze 75 % bude automobil používat pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně a z 25 % pro soukromé účely. Registrační poplatek je 800 Kč.

Plátce uplatní odpočet v poměrné výši: 105 000 × 0,75 = 78 750 Kč.

Automobil následně zařadí do obchodního majetku v hodnotě 527 050 Kč (500 000 Kč + 800 Kč + 25 % ze 105 000 Kč).

Na konci roku podle knihy jízd zjistil, že automobil používal pro soukromé účely z 30 %. Jelikož se hodnota poměrného koeficientu stanoveného odhadem neliší o více než 10 procentních bodů, nemusí plátce provádět žádnou opravu.

Jiná situace by nastala, pokud by plátce zjistil, že automobil pro soukromé účely používal ze 40 %. Po skončení roku by musel plátce provést opravu původního odpočtu daně uplatněného u pořízení osobního automobilu a následně by sledoval úpravu odpočtu daně podle ustanovení § 78 ZDPH po dobu pěti let, a to počínaje rokem, v němž byl automobil pořízen.

Výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76 ZDPH

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet, tak i pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH, má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.

Při výpočtu odpočtu daně v krácené výši se postupuje tak, že příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se stanoví jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu.

Výpočet koeficientu

Koeficient se vypočte jako procentní podíl, v jehož:

 1. čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1 ZDPH,
 2. jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru.

Naopak do výpočtu koeficientu se nezapočítávají:

 1. dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro svou ekonomickou činnost; to neplatí, je-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce,
 2. poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně,
 3. plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH.

Je-li hodnota ve jmenovateli podílu kladné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo záporné číslo, je koeficient 0 %.

Je-li hodnota ve jmenovateli tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo kladné číslo, je koeficient 100 %. Je-li koeficient roven nebo vyšší než 95 %, považuje se za roven 100 %.

Ve zdaňovacích obdobích aktuálního kalendářního roku plátce použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně. Jestliže za předcházející kalendářní rok neexistují důvody ke stanovení koeficientu, stanoví výši tohoto koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem.

Po skončení aktuálního kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen „vypořádávané období“). Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypořádání odpočtu daně plátce provede za poslední zdaňovací období vypořádávaného období.

Obdobně se provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši při zrušení registrace k DPH, kdy vypořádané období je od 1. ledna kalendářního roku, v kterém došlo ke zrušení registrace, do dne zrušení registrace.

Pokud dojde k ještě více komplikované situaci, a to souběhu nároku na odpočet v krácené výši a nároku na odpočet v poměrné výši, použije se pro výpočet výše odpočtu daně v krácené výši namísto částky daně na vstupu částka odpočtu daně v poměrné výši stanovená postupem podle § 75 ZDPH.


Příklad 2

Plátce provozuje stánek s rychlým občerstvením (plnění s nárokem na odpočet v roce 2020 je 1 000 000 Kč) a zároveň poskytuje finanční služby, které nejsou příležitostnou činností a jsou osvobozené od DPH bez nároku na odpočet ve výši 650 000 Kč za rok 2020.

Stanovení koeficientu za rok 2020:

1 000 000 Kč: (1 000 000 Kč + 650 000 Kč) = 0,621 = 63 % (zaokrouhlení na celá procenta nahoru)

V roce 2021 plátce nakoupil:

 1. Suroviny do stánku rychlého občerstvení základ daně 10 000 Kč, DPH 2 100 Kč.

Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši 2 100 Kč.

 1. Nákup PC (pro obě činnosti) základ daně 30 000 Kč, DPH 6 300 Kč.

Plátce musí uplatnit odpočet pouze v krácené výši z vypořádacího koeficientu stanoveného za rok 2020 z důvodu, že počítač používá pro plnění s nárokem i bez nároku na odpočet.

Odpočet DPH v krácené výši: 6 300 Kč × 0,63 = 3 969 Kč.

Plátce má v tomto případě tedy nárok na odpočet daně pouze v krácené výši 3 969 Kč.

 1. Plátce si koupil program pro účely finančních služeb, které jsou bez nároku na odpočet ve výši základ daně 8 000 Kč, DPH 21 % 1 680 Kč.

Plátce v tomto případě nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ve výši 1 680 Kč (ani v žádné jiné výši), jelikož se jedná o plnění bez nároku na odpočet daně.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpocet-dph-v-castecne-vysi/