Praktická aplikace změn v odpisování dlouhodobého majetku

K 1. 1. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o dani z příjmu, která přinesla tři základní  změny v oblasti dlouhodobého majetku – zvýšení pořizovací ceny u daňově odpisovaného hmotného majetku, možnost uplatnění mimořádných odpisů a zrušení definice daňově odpisovaného nehmotného majetku.

Všechny tři změny jsou platné ode dne účinnosti zákona, dle přechodných ustanovení však můžeme využít tyto změny již pro zdaňovací období roku 2020, a to u majetku pořízeného od 1. 1. 2020. Pořízení znamená uvedení majetku do užívání podle účetních předpisů, to znamená okamžik, kdy se majetek skutečně začal využívat v rámci podnikatelské činnosti. Stát tedy poskytuje podnikatelským subjektům částečnou kompenzaci ztrát, které mají díky uzavření části ekonomiky, formou možnosti snížit si základ daně z příjmů uplatněním vyšších výdajů na investice resp. jejich rychlejším daňovým odpisem. Pojďme se seznámit s daňovými a účetními souvislostmi.

První změna se týká vstupní ceny dlouhodobého majetku. Novela zákona zvýšila hranici vstupní ceny u dlouhodobého hmotného  majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Hranice vstupní ceny se zvyšuje i pro technické zhodnocení tohoto majetku. Tuto změnu uvítá většina podniků a podnikatelů, protože se rozšiřuje možnost uplatnit výdaj na pořízení dlouhodobého majetku s nižší pořizovací cenou přímo jako daňově uznatelný náklad. Zvýšená hranice daňové vstupní ceny bude v podnicích znamenat také úpravu účetních postupů. Doporučuji zvýšit i v účetnictví limit vstupní ceny u kategorie „velkého“ majetku, kde daňový a účetní odpis je rozdílný. Vznikne tak širší prostor pro kategorii „drobného“ odpisovaného majetku, kde odpis účetní je současně daňovým výdajem. V této souvislosti je nutno provést úpravu vnitropodnikové směrnice k dlouhodobému majetku. Vzhledem k možnosti uplatnit novelizovaná daňová pravidla již od zdaňovacího období roku 2020, pak podniky a podnikatelé, kteří tato pravidla zpětně aplikují, musejí také logicky provést úpravu směrnice i pro právě ukončené účetní období. Možné to proto bude spíše pro malé a střední účetní jednotky, nikoli pro podniky, které poskytují své hospodářské výsledky bance či je reportují mateřské společnosti. Změny mohou proběhnout při dodržení principu stálosti účetních metod. Provedenou změnu výše hranice pro zařazení jednotlivých kategorií dlouhodobého hmotného majetku je nutno okomentovat v příloze k účetní závěrce.

Druhá změna se týká opětovného zavedení daňových mimořádných odpisů. Mimořádné odpisy se týkají majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny, který byl pořízen v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021. Tedy zahrnuje převážnou část strojního zařízení. Mimořádné odpisy může použít pouze první vlastník majetku. Mimořádné odpisy jsou časové odpisy, které nelze přerušit, a počítají se s přesností na měsíce. Majetek zařazený v první odpisové skupině se odepisuje 12 měsíců a majetek zařazený v druhé odpisové skupině se odepisuje 24 měsíců. Odpisování je v čase nerovnoměrné, za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny majetku a za druhých 12 měsíců zbývajících 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy jsou nástrojem pouze pro daňovou optimalizaci. Pro účetnictví není možné takto rychlé odpisy použít. V účetnictví musí být odpisový plán nastaven tak, aby odpovídal reálnému využití majetku při generování výnosů. Při rozhodování o využití mimořádných odpisů a tedy významného snížení základu daně je nutné si uvědomit, že majetek bude mít velmi rychle nulovou daňovou zůstatkovou hodnotu, což ovlivní daňovou povinnost poplatníka v následujících letech v důsledku nižších daňových odpisů, nebo v okamžiku prodeje majetku.

Obdobně jako je možné zrychlit daňové odpisy majetku, je možno zkrátit i dobu pronájmu u finančního leasingu dlouhodobého majetku. V minulosti byla stanovena podmínka, že v leasingové smlouvě musí pronajímatel potvrdit, že pro daný majetek sám použije mimořádné odpisy. Finanční správa již připustila, že podle nového znění zákona není tak striktně stanovena povinnost pronajímatele mimořádné odpisy použít. Otázku mimořádných odpisů včetně délky leasingu řešily v minulosti Koordinační výbory Komory daňových poradců ČR, MF ČR a GFŘ, kde byla zodpovězena řada sporných otázek a jejich akceptovatelných řešení. Finanční správa potvrdila, že závěry z těchto koordinačních výborů jsou platné i pro mimořádné odpisy stanovené touto novelou zákona. Jedná se například o možnost změny leasingové smlouvy na kratší období, aniž by byly porušeny podmínky pro daňovou uznatelnost finančního leasingu.

Třetí změna se týká dlouhodobého nehmotného majetku. Tato kategorie od 1. 1. 2021 přestala v zákoně o dani z příjmu existovat. Definice i specifická pravidla odpisování byly zcela vypuštěny. Dlouhodobý nehmotný majetek však jako kategorie dlouhodobě využitelného a tedy odpisovaného aktiva stále existuje v účetnictví. Přitom o výši pořizovací ceny pro zařazení a odpisování dlouhodobého nehmotného majetku rozhoduje nadále výhradně účetní jednotka. Účetnictví má zobrazit věrný a poctivý obraz jeho předmětu, proto je nutno se u dlouhodobého nehmotného majetku zamyslet nad nastavením hranice pro vstupní cenu a také délku jeho odpisování. Pro různé druhy nehmotných aktiv je možné výši pořizovací ceny i dobu odpisování stanovit rozdílně. Pokud v účetnictví bude dlouhodobý nehmotný majetek do majetku zařazen a odpisován, pak účetní a daňové odpisy jsou shodné. Jednou z možností je zvolit hranici pro zařazení ve výši 80 000 Kč shodně jako u hmotného majetku.

U dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku zařazeného před novelou zákona resp. před prvním obdobím, ve kterém je tato novela účetní jednotkou aplikována, se postupuje podle původního znění zákona o dani z příjmu. To platí také u nehmotného majetku pro limit výše výdajů u všech následujících technických zhodnocení. Pro technická zhodnocení hmotného majetku bude platit již nová hranice 80 000 Kč.

Finanční zpráva potvrdila, že všechny tyto daňové změny mohou využít i poplatníci, kteří účtují v hospodářském roce a podali již přiznání za část roku 2020. V těchto případech je nutné podání dodatečného daňového přiznání. Uplatnění mimořádných odpisů v dodatečném daňovém přiznání v případě, že hospodářský rok skončil v průběhu roku 2020, či v daňovém přiznání u poplatníků s rozvahovým dnem 31. prosince 2020 není příliš náročné. Změnu účetních postupů a změnu výše pořizovací ceny rozhodné pro zařazení dlouhodobého majetku do aktiv, podniky a podnikatelé zřejmě provedou z čistě praktických důvodů až v období roku 2021.

 

Zdroj: https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/unor-2021/prakticka-aplikace-zmen-v-odpisovani-dlouhodobeho-majetku