Platíte mýto? Pozor, přinášíme přehled změn, které se vás týkají

Od 1. ledna 2021 dojde u elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny k několika změnám. Také se změní sazby a otevřou se další dálniční úseky.

Novinky vycházejí z novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 470/2012 Sb. a budou platit od 1. ledna 2021.

Změny v sazbách

Sazby mýtného budou obsahovat tři složky:

 • poplatek za užití komunikace,
 • poplatek za hluk z provozu,
 • poplatek za znečištění ovzduší.

Poplatky za znečištění ovzduší a za hluk mají na základě legislativy Evropské unie přispět k tvorbě finančních zdrojů pro omezení negativních dopadů těžké nákladní dopravy na životní prostředí. Dnes jsou již zahrnuty například v mýtných sazbách v Rakousku nebo Německu. Výnosy z těchto poplatků je možné využít například na výstavbu protihlukových stěn.

Tyto poplatky neznamenají automaticky pro každé vozidlo dražší mýtné, naopak bude v některých kategoriích levnější. Výše poplatku za hluk z provozu je vypočítána podle počtu náprav a hmotnosti vozidla a je ovlivněna denní dobou (denní a noční sazba). Výše poplatku za znečištění ovzduší je určena podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. S vyšší normou poplatek klesá, s váhou a počtem náprav stoupá. U vozidel, která splňují emisní normu EURO VI a zároveň jsou poháněna zemním plynem nebo biometanem (výlučně i v kombinaci s jiným typem paliva), je poplatek nulový i pro vozidla nad 12 tun bez ohledu na počet náprav.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Rozšíření sazeb

Od 1. ledna jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) podle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav. Tomu musí věnovat pozornost zejména řidiči těžkých nákladních vozidel, kteří jsou dnes zvyklí mít palubní jednotku nastavenou na 4 a více náprav. V případě pěti a více náprav budou muset adekvátně změnit počet náprav na své palubní jednotce, jinak se po 1. lednu dopustí přestupku, dodává Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Pro dopravce tato změna znamená, že vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav, a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3). Také musí vozidla v kategorii M2 a M3 nově při jízdě po zpoplatněné komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav.

Sazby mýtného se tedy člení podle:

 • kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
 • kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
 • emisní třídy vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; třída CNG-BIO EURO VI)
 • největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
 • počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
 • období dne (denní sazba – od 05:00:00 do 21.59:59 hodin; noční sazba – od 22:00:00 do 04:59:59 hodin)

Nová emisní třída

Novelizace nařízení vlády zavádí novou emisní třídu CNG / BIO E6, do které budou patřit vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci) zároveň splňující normu EURO VI. Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude nově rozdělena do dvou kategorií, a to podle typu paliva. Zavedení nové normy bohužel znamená i nutnost dotčená vozidla v systému přeregistrovat. U vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky, u ostatních vozidel splňujících výše uvedené podmínky musí provozovatel o přeregistraci požádat, vysvětluje Petr Chvátal.

Autor: Mytocz, podle licence: Rights ManagedNastavení počtu náprav

O novou registraci může dopravce požádat e-mailem s tím, že žádost musí obsahovat soupis registračních značek vozidel, která mají nárok na zařazení do nové emisní třídy, a její přílohou musí být kopie části II. velkého technického průkazu těchto vozidel. U vozidel registrovaných v režimu placení předem lze přeregistraci provést na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě, a to vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace). Obdobně bude muset být v budoucnosti provedena přeregistrace u vozidel splňujících normu EURO VI v případě, že dopravce provede přestavbu pohonné jednotky na zemní plyn nebo biometan, doplňuje Petr Chvátal.

Nové slevy na mýtném

Dále se mění výpočty slev na mýtném, a to konkrétně mezní hodnoty, které určují výši slevy, i procentuální výše slevy. Velcí dopravci, kteří uhradí na mýtném 270 tisíc Kč a více, mohou získat slevu na mýtném ve výši 13 procent:

 • mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %
 • mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %
 • mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %
 • mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Další změny

Od začátku roku bude také zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie. Zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se bude měnit v závislosti na připojení a odpojení přípojných vozidel a sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude odvozována od aktuální hmotnosti vozidla (jízdní soupravy) v době jízdy. Navíc dochází k rozšíření sítě zpoplatněných komunikací o nově zprovozněné úseky dálnic D48 (Rybí – Příbor Východ v celkové délce 11,53 km) a D6 (Nové Strašecí – Krušovice v celkové délce 9,8 km).

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/platite-myto-pozor-prinasime-prehled-zmen-ktere-se-vas-tykaji/